افزایش قیمت مسکن در سال 1401

افزایش قیمت مسکن در سال 1401

  • 1401/11/10 12:36:11
image news

افزایش قیمت 50 درصدی اجاره مسکن

از ابتدای سال 1401 اجاره مسکن افزایش قیمت 50 درصدی داشته است. سرعت رشد اجاره، بیشتر از قیمت مسکن بوده چون قیمت مسکن این روزها با رکود روبه رو است اما بازار اجاره بها افزایش زیادی را تجربه کرده است.

 بر طبق آمار در دنیا به صورت میانگین 15 تا 25 درصد درآمد خانواده صرف هزینه مسکن می شود، در حالیکه در ایران از سال 71 تا سال 1400، این سهم بین 33/5 تا 60 درصد نوسان داشته است. با هزینه اعداد و ارقام هزینه مسکن، اجاره بها و... می توان نشان داد که در برخی مناطق بیش از 1/5 برابر درآمد خانواده، هزینه مسکن است.


پست های مرتبط

جوانیم اما حرفه ای