• کد ملک : 6490

آپارتمان

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1394
 • کد ملک : 6489

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1402
 • کد ملک : 6488

آپارتمان

 • 85 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 6487

آپارتمان

 • 150 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 6486

کلنگی

 • 290 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 6485

درحال ساخت

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 6484

تجاری

 • 130 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 6483

ویلایی

 • 400 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 6468

آپارتمان

 • 68 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 6464

آپارتمان

 • 125 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1389
 • کد ملک : 6463

ویلایی

 • 407 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1391
 • کد ملک : 6462

ویلایی

 • 285 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 6459

ویلایی

 • 215 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 6458

ویلایی

 • 320 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 6456

آپارتمان

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 6454

ویلایی

 • 340 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 6453

ویلایی

 • 285 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 6452

ویلایی

 • 650 متر مربع
 • اتاق خواب:4
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 6451

ویلایی

 • 400 متر مربع
 • اتاق خواب:4
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 6448

آپارتمان

 • 105 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 6447

آپارتمان

 • 91 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1394
 • کد ملک : 6446

آپارتمان

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 6445

ویلایی

 • 305 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 6441

ویلایی

 • 320 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 6440

ویلایی

 • 350 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 6438

سوله

 • 250 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 6435

آپارتمان

 • 170 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 6432

آپارتمان

 • 110 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 6431

ویلایی

 • 355 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 6428

آپارتمان

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1387
 • کد ملک : 6421

آپارتمان

 • 108 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 6403

آپارتمان

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 6402

آپارتمان

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 6401

آپارتمان

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1391
 • کد ملک : 6400

آپارتمان

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 6399

آپارتمان

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 6398

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 6397

آپارتمان

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 6396

آپارتمان

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 6394

آپارتمان

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 6393

آپارتمان

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 6392

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 6391

آپارتمان

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 6380

آپارتمان

 • 110 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1389
 • کد ملک : 6379

آپارتمان

 • 111 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 6378

آپارتمان

 • 115 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1386
 • کد ملک : 6370

آپارتمان

 • 60 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 6369

آپارتمان

 • 79 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1391
 • کد ملک : 6368

آپارتمان

 • 105 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1386
 • کد ملک : 6367

آپارتمان

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1388
 • کد ملک : 6366

آپارتمان

 • 132 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 6365

آپارتمان

 • 85 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 6364

آپارتمان

 • 83 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1394
 • کد ملک : 6363

آپارتمان

 • 105 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 6360

آپارتمان

 • 48 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1388
 • کد ملک : 6359

آپارتمان

 • 95 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1394
 • کد ملک : 6358

آپارتمان

 • 108 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 6356

ویلایی

 • 270 متر مربع
 • اتاق خواب:بیشتر از 5
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 6356

ویلایی

 • 130 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 6356

ویلایی

 • 205 متر مربع
 • اتاق خواب:4
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 6356

ویلایی

 • 370 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 6356

ویلایی

 • 650 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 6356

ویلایی

 • 320 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1387
 • کد ملک : 6356

ویلایی

 • 603 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 6356

ویلایی

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 6356

ویلایی

 • 130 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 1186

آپارتمان

 • 105 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 1185

آپارتمان

 • 94 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1394
 • کد ملک : 1184

آپارتمان

 • 72 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 1183

آپارتمان

 • 105 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 1182

آپارتمان

 • 65 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 1181

آپارتمان

 • 75 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 1180

ویلایی

 • 750 متر مربع
 • اتاق خواب:4
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 1172

آپارتمان

 • 105 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 1171

آپارتمان

 • 83 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 1170

ویلایی

 • 110 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 1169

ویلایی

 • 475 متر مربع
 • اتاق خواب:بیشتر از 5
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 1166

ویلایی

 • 220 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 1165

ویلایی

 • 130 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1387
 • کد ملک : 1164

ویلایی

 • 80 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 1163

ویلایی

 • 62 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 1162

آپارتمان

 • 110 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 1161

آپارتمان

 • 112 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1389
 • کد ملک : 1160

آپارتمان

 • 107 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 1159

آپارتمان

 • 105 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 1158

آپارتمان

 • 105 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1389
 • کد ملک : 1157

آپارتمان

 • 119 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 1156

آپارتمان

 • 107 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1394
 • کد ملک : 1154

آپارتمان

 • 165 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 1148

ویلایی

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 1147

ویلایی

 • 150 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 1146

ویلایی

 • 210 متر مربع
 • اتاق خواب:5
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 1145

آپارتمان

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 1141

ویلایی

 • 120 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 1140

ویلایی

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 1139

آپارتمان

 • 93 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 1138

ویلایی

 • 210 متر مربع
 • اتاق خواب:4
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 1137

ویلایی

 • 120 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 1136

ویلایی

 • 230 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 1135

ویلایی

 • 280 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 1134

ویلایی

 • 210 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 1133

ویلایی

 • 226 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 1129

آپارتمان

 • 115 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 1128

ویلایی

 • 190 متر مربع
 • اتاق خواب:5
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 1126

آپارتمان

 • 405 متر مربع
 • اتاق خواب:4
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 1125

آپارتمان

 • 98 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 1124

آپارتمان

 • 76 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1394
 • کد ملک : 1123

آپارتمان

 • 85 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 1122

آپارتمان

 • 88 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 1121

آپارتمان

 • 88 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 1120

آپارتمان

 • 94 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 1119

آپارتمان

 • 85 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 1118

آپارتمان

 • 68 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 1117

آپارتمان

 • 65 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 1116

آپارتمان

 • 68 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 1115

آپارتمان

 • 68 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1388
 • کد ملک : 1114

آپارتمان

 • 68 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 1113

آپارتمان

 • 93 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 1112

ویلایی

 • 126 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 1111

ویلایی

 • 270 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 1110

آپارتمان

 • 57 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 1109

تجاری

 • 24 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 1108

ویلایی

 • 180 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 1107

ویلایی

 • 140 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 1106

ویلایی

 • 160 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 1105

آپارتمان

 • 90 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 1099

آپارتمان

 • 92 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1391
 • کد ملک : 1096

تجاری

 • 180 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 1095

درحال ساخت

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 1094

درحال ساخت

 • 175 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 1092

آپارتمان

 • 45 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1388
 • کد ملک : 1091

آپارتمان

 • 110 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 1089

ویلایی

 • 465 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 1088

ویلایی

 • 190 متر مربع
 • اتاق خواب:4
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 1085

آپارتمان

 • 170 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 1084

آپارتمان

 • 170 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 1083

ویلایی

 • 325 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 1081

آپارتمان

 • 87 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 1072

تجاری

 • 140 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 1070

آپارتمان

 • 87 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1394
 • کد ملک : 1069

ویلایی

 • 160 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 1068

ویلایی

 • 130 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 1067

ویلایی

 • 218 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 1066

ویلایی

 • 400 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 1062

آپارتمان

 • 90 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1394
 • کد ملک : 1061

ویلایی

 • 210 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 1057

ویلایی

 • 115 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1391
 • کد ملک : 1056

ویلایی

 • 90 متر مربع
 • اتاق خواب:4
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 1055

ویلایی

 • 155 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1386
 • کد ملک : 1054

آپارتمان

 • 115 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 1051

آپارتمان

 • 92 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 1046

ویلایی

 • 130 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 1039

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 1038

آپارتمان

 • 135 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1386
 • کد ملک : 1037

تجاری

 • 66 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 1036

ویلایی

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 1029

آپارتمان

 • 82 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 1028

آپارتمان

 • 92 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 1027

آپارتمان

 • 170 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1394
 • کد ملک : 1020

ویلایی

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 1019

آپارتمان

 • 118 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 1014

ویلایی

 • 183 متر مربع
 • اتاق خواب:5
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 1011

آپارتمان

 • 68 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1388
 • کد ملک : 1009

باغ

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 1007

ویلایی

 • 140 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1387
 • کد ملک : 1006

ویلایی

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 1004

ویلایی

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 996

آپارتمان

 • 92 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 995

ویلایی

 • 130 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 991

ویلایی

 • 80 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 990

آپارتمان

 • 87 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1391
 • کد ملک : 989

ویلایی

 • 181 متر مربع
 • اتاق خواب:بیشتر از 5
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 988

آپارتمان

 • 81 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1394
 • کد ملک : 984

آپارتمان

 • 88 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 982

آپارتمان

 • 102 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 981

آپارتمان

 • 96 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 979

درحال ساخت

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 973

آپارتمان

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 972

ویلایی

 • 115 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 971

ویلایی

 • 261 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 970

ویلایی

 • 135 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 968

آپارتمان

 • 107 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 967

ویلایی

 • 160 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 966

ویلایی

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:4
 • سال ساخت:1387
 • کد ملک : 965

ویلایی

 • 300 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 964

تجاری

 • 40 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 963

آپارتمان

 • 90 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 962

ویلایی

 • 148 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 959

آپارتمان

 • 109 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 952

تجاری

 • 55 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 951

تجاری

 • 25 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 950

آپارتمان

 • 90 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 947

ویلایی

 • 209 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 944

ویلایی

 • 161 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 943

ویلایی

 • 180 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 942

ویلایی

 • 116 متر مربع
 • اتاق خواب:4
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 941

آپارتمان

 • 95 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 940

ویلایی

 • 320 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 939

تجاری

 • 12 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 938

آپارتمان

 • 105 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 933

ویلایی

 • 120 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 930

آپارتمان

 • 107 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 928

آپارتمان

 • 65 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 925

ویلایی

 • 240 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 922

ویلایی

 • 110 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 921

ویلایی

 • 140 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 920

ویلایی

 • 130 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 913

ویلایی

 • 180 متر مربع
 • اتاق خواب:5
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 912

آپارتمان

 • 172 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 911

آپارتمان

 • 162 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 909

آپارتمان

 • 87 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 908

ویلایی

 • 130 متر مربع
 • اتاق خواب:4
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 907

آپارتمان

 • 90 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 906

ویلایی

 • 133 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 905

آپارتمان

 • 87 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 904

آپارتمان

 • 80 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1386
 • کد ملک : 903

ویلایی

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 900

تجاری

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 899

اداری

 • 92 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 895

آپارتمان

 • 90 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1389
 • کد ملک : 894

ویلایی

 • 112 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 893

ویلایی

 • 158 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 892

آپارتمان

 • 92 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 870

ویلایی

 • 250 متر مربع
 • اتاق خواب:5
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 869

ویلایی

 • 256 متر مربع
 • اتاق خواب:4
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 861

ویلایی

 • 170 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 860

ویلایی

 • 117 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 858

ویلایی

 • 190 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 854

ویلایی

 • 130 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 853

ویلایی

 • 126 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 852

آپارتمان

 • 214 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 851

آپارتمان

 • 121 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 850

آپارتمان

 • 127 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 849

آپارتمان

 • 139 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 848

آپارتمان

 • 101 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 842

آپارتمان

 • 94 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 841

اداری

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 840

اداری

 • 72 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1389
 • کد ملک : 839

تجاری

 • 104 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 838

تجاری

 • 13 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 837

آپارتمان

 • 55 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 836

تجاری

 • 18 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 835

تجاری

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 834

تجاری

 • 90 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 833

تجاری

 • 68 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 832

آپارتمان

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 831

آپارتمان

 • 88 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 830

ویلایی

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 829

آپارتمان

 • 132 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 828

آپارتمان

 • 92 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 827

آپارتمان

 • 145 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 826

آپارتمان

 • 97 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1394
 • کد ملک : 825

آپارتمان

 • 110 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 822

آپارتمان

 • 65 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 801

ویلایی

 • 180 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 800

ویلایی

 • 148 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 799

ویلایی

 • 147 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 798

ویلایی

 • 153 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 797

ویلایی

 • 150 متر مربع
 • اتاق خواب:5
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 796

ویلایی

 • 125 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 795

ویلایی

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1386
 • کد ملک : 794

ویلایی

 • 120 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 793

ویلایی

 • 180 متر مربع
 • اتاق خواب:4
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 792

تجاری

 • 14 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 791

ویلایی

 • 211 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 790

ویلایی

 • 120 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 789

آپارتمان

 • 93 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1394
 • کد ملک : 788

آپارتمان

 • 104 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1386
 • کد ملک : 787

آپارتمان

 • 45 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1388
 • کد ملک : 786

آپارتمان

 • 88 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 785

آپارتمان

 • 112 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 784

آپارتمان

 • 92 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 783

آپارتمان

 • 92 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 782

آپارتمان

 • 99 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 781

آپارتمان

 • 107 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 780

آپارتمان

 • 92 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 779

آپارتمان

 • 87 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:1391
 • کد ملک : 778

آپارتمان

 • 125 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 777

آپارتمان

 • 82 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 776

آپارتمان

 • 90 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 775

آپارتمان

 • 85 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 774

آپارتمان

 • 90 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 773

آپارتمان

 • 105 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 772

آپارتمان

 • 148 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 771

آپارتمان

 • 87 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1394
 • کد ملک : 770

آپارتمان

 • 185 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 769

آپارتمان

 • 140 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 768

آپارتمان

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 767

آپارتمان

 • 85 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1388
 • کد ملک : 766

آپارتمان

 • 118 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 765

آپارتمان

 • 148 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 764

آپارتمان

 • 136 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 763

آپارتمان

 • 48 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 762

آپارتمان

 • 110 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 761

آپارتمان

 • 112 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 760

آپارتمان

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 759

آپارتمان

 • 92 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 758

آپارتمان

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 757

آپارتمان

 • 80 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 756

آپارتمان

 • 107 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1387
 • کد ملک : 755

آپارتمان

 • 161 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1387
 • کد ملک : 754

آپارتمان

 • 110 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 753

آپارتمان

 • 94 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 752

آپارتمان

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1394
 • کد ملک : 751

آپارتمان

 • 135 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 750

آپارتمان

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 749

آپارتمان

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 748

آپارتمان

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 747

آپارتمان

 • 87 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 746

آپارتمان

 • 158 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 745

آپارتمان

 • 110 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 744

آپارتمان

 • 85 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 743

آپارتمان

 • 85 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1386
 • کد ملک : 742

آپارتمان

 • 114 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1387
 • کد ملک : 741

آپارتمان

 • 103 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1387
 • کد ملک : 740

آپارتمان

 • 85 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 739

آپارتمان

 • 50 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1386
 • کد ملک : 738

آپارتمان

 • 91 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 737

آپارتمان

 • 90 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1394
 • کد ملک : 736

آپارتمان

 • 105 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1388
 • کد ملک : 735

آپارتمان

 • 115 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 734

آپارتمان

 • 82 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 733

آپارتمان

 • 110 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1386
 • کد ملک : 732

آپارتمان

 • 86 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 731

آپارتمان

 • 118 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 730

آپارتمان

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 729

آپارتمان

 • 67 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 728

آپارتمان

 • 92 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 727

آپارتمان

 • 110 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 726

آپارتمان

 • 112 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 725

آپارتمان

 • 111 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 724

آپارتمان

 • 110 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 723

آپارتمان

 • 68 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 722

آپارتمان

 • 90 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393