• کد ملک : 6482

ویلایی

 • 130 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 6481

ویلایی

 • 170 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 6480

ویلایی

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 6479

آپارتمان

 • 82 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1394
 • کد ملک : 6478

آپارتمان

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 6477

ویلایی

 • 170 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 6476

ویلایی

 • 130 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1391
 • کد ملک : 6475

ویلایی

 • 170 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1391
 • کد ملک : 6474

ویلایی

 • 260 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 6467

ویلایی

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 6466

ویلایی

 • 130 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 6465

ویلایی

 • 14 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 6460

ویلایی

 • 115 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 6457

اداری

 • 40 متر مربع
 • اتاق خواب:0
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 6455

تجاری

 • 25 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 6450

ویلایی

 • 180 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 6449

تجاری

 • 90 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 6444

آپارتمان

 • 145 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 6443

ویلایی

 • 160 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 6442

ویلایی

 • 170 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 6439

ویلایی

 • 150 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 6437

آپارتمان

 • 68 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 6429

اداری

 • 120 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 6427

ویلایی

 • 270 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 6425

ویلایی

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 6424

ویلایی

 • 120 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 6423

آپارتمان

 • 150 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 6415

اداری

 • 105 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 6414

ویلایی

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 6395

اداری

 • 110 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 6377

آپارتمان

 • 105 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 6376

آپارتمان

 • 75 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 6375

ویلایی

 • 140 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 6374

آپارتمان

 • 87 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1387
 • کد ملک : 6373

ویلایی

 • 160 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 1187

ویلایی

 • 160 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 1179

ویلایی

 • 125 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 1174

آپارتمان

 • 95 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 1173

آپارتمان

 • 250 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 1168

ویلایی

 • 120 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 1167

آپارتمان

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 1155

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 1153

تجاری

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 1152

ویلایی

 • 175 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 1151

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 1150

آپارتمان

 • 110 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 1149

آپارتمان

 • 105 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 1144

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 1143

آپارتمان

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 1142

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 1132

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 1131

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 1130

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 1127

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 1104

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 1103

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 1102

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 1101

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 1100

آپارتمان

 • 115 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 1098

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 1097

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 1093

ویلایی

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 1090

اداری

 • 65 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 1087

ویلایی

 • 160 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 1086

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 1082

ویلایی

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 1080

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 1079

آپارتمان

 • 93 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 1078

آپارتمان

 • 80 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 1077

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 1076

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 1075

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 1074

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 1073

اداری

 • 140 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 1071

اداری

 • 48 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 1065

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 1064

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 1063

آپارتمان

 • 110 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 1060

آپارتمان

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 1059

آپارتمان

 • 80 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1388
 • کد ملک : 1058

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 1053

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 1052

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 1050

آپارتمان

 • 125 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 1049

آپارتمان

 • 116 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 1048

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 1047

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 1045

اداری

 • 50 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 1044

آپارتمان

 • 85 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1394
 • کد ملک : 1043

آپارتمان

 • 115 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 1042

آپارتمان

 • 105 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 1041

آپارتمان

 • 130 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 1040

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 1035

آپارتمان

 • 130 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 1034

آپارتمان

 • 90 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 1033

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 1032

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 1031

اداری

 • 90 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 1030

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 1026

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 1025

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 1024

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 1023

آپارتمان

 • 90 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 1022

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 1021

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1388
 • کد ملک : 1018

آپارتمان

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 1017

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 1016

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 1015

آپارتمان

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1394
 • کد ملک : 1013

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 1012

آپارتمان

 • 93 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1394
 • کد ملک : 1010

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 1008

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 1005

آپارتمان

 • 110 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 1003

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 1002

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 1001

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 1000

آپارتمان

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 999

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 998

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 997

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 994

اداری

 • 45 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 993

اداری

 • 70 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 992

تجاری

 • 80 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 987

آپارتمان

 • 145 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 986

آپارتمان

 • 80 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 985

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 983

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 980

ویلایی

 • 150 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 978

ویلایی

 • 241 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 977

ویلایی

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 976

آپارتمان

 • 75 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 975

آپارتمان

 • 70 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1388
 • کد ملک : 974

آپارتمان

 • 91 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 969

اداری

 • 90 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 961

ویلایی

 • 240 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1391
 • کد ملک : 960

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 958

آپارتمان

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1394
 • کد ملک : 957

اداری

 • 70 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 956

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 955

اداری

 • 40 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:1391
 • کد ملک : 954

تجاری

 • 70 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 953

تجاری

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 949

ویلایی

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 948

آپارتمان

 • 120 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 946

آپارتمان

 • 90 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 945

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 937

ویلایی

 • 185 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 936

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 935

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 934

ویلایی

 • 180 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 932

ویلایی

 • 230 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 931

آپارتمان

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 929

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 927

تجاری

 • 60 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 926

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 924

ویلایی

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 923

آپارتمان

 • 130 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 919

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 918

ویلایی

 • 140 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 917

ویلایی

 • 150 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 916

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 915

آپارتمان

 • 85 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 914

ویلایی

 • 190 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 910

آپارتمان

 • 90 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 902

ویلایی

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 901

ویلایی

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 898

ویلایی

 • 120 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 897

ویلایی

 • 330 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 896

ویلایی

 • 235 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 891

آپارتمان

 • 95 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 890

آپارتمان

 • 95 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 889

آپارتمان

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 888

آپارتمان

 • 80 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 887

ویلایی

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 886

ویلایی

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:5
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 885

آپارتمان

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 884

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 883

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 882

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 881

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 880

ویلایی

 • 120 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 879

ویلایی

 • 300 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 878

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 877

ویلایی

 • 110 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 876

آپارتمان

 • 185 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 875

آپارتمان

 • 82 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 874

آپارتمان

 • 120 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 873

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 872

ویلایی

 • 150 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 871

آپارتمان

 • 91 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 868

آپارتمان

 • 110 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 867

آپارتمان

 • 85 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 866

ویلایی

 • 220 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 865

ویلایی

 • 180 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 864

آپارتمان

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 863

اداری

 • 110 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 862

اداری

 • 95 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 859

آپارتمان

 • 81 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 857

ویلایی

 • 300 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 856

ویلایی

 • 190 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1394
 • کد ملک : 855

ویلایی

 • 186 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 847

آپارتمان

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 846

آپارتمان

 • 95 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 845

آپارتمان

 • 114 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 844

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 843

آپارتمان

 • 95 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1394
 • کد ملک : 824

ویلایی

 • 120 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 823

آپارتمان

 • 79 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1391
 • کد ملک : 821

ویلایی

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 820

ویلایی

 • 152 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 819

آپارتمان

 • 85 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 818

آپارتمان

 • 136 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 817

آپارتمان

 • 90 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 816

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 815

آپارتمان

 • 84 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 814

آپارتمان

 • 80 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 813

ویلایی

 • 400 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 812

ویلایی

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 811

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 810

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 809

آپارتمان

 • 125 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 808

آپارتمان

 • 86 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 807

آپارتمان

 • 130 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 806

آپارتمان

 • 90 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 805

آپارتمان

 • 113 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 804

آپارتمان

 • 96 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 803

آپارتمان

 • 92 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 802

آپارتمان

 • 92 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 590

ویلایی

 • 130 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 589

ویلایی

 • 90 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1386
 • کد ملک : 588

ویلایی

 • 140 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 587

ویلایی

 • 150 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 586

آپارتمان

 • 112 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1388
 • کد ملک : 585

آپارتمان

 • 90 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 584

آپارتمان

 • 90 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 583

آپارتمان

 • 85 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1391
 • کد ملک : 582

ویلایی

 • 138 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 571

ویلایی

 • 120 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 569

ویلایی

 • 160 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1386
 • کد ملک : 566

ویلایی

 • 120 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 565

ویلایی

 • 150 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1391
 • کد ملک : 554

ویلایی

 • 70 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 541

ویلایی

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1401
 • کد ملک : 540

اداری

 • 70 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 539

اداری

 • 75 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 538

تجاری

 • 70 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 537

آپارتمان

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 536

آپارتمان

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 535

آپارتمان

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 534

آپارتمان

 • 0 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 466

تجاری

 • 90 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 427

تجاری

 • 20 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 426

تجاری

 • 36 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:1388
 • کد ملک : 422

ویلایی

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 420

آپارتمان

 • 120 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 417

ویلایی

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 411

تجاری

 • 220 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 410

تجاری

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 407

تجاری

 • 55 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 393

ویلایی

 • 150 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 388

ویلایی

 • 120 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1388
 • کد ملک : 384

ویلایی

 • 250 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 367

ویلایی

 • 80 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 360

ویلایی

 • 160 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 359

ویلایی

 • 170 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 358

ویلایی

 • 120 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 357

ویلایی

 • 135 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 356

ویلایی

 • 145 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 355

ویلایی

 • 130 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 354

آپارتمان

 • 48 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1385
 • کد ملک : 353

ویلایی

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1394
 • کد ملک : 348

ویلایی

 • 170 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 347

آپارتمان

 • 65 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 346

ویلایی

 • 90 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 345

ویلایی

 • 165 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1385
 • کد ملک : 342

ویلایی

 • 35 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 341

آپارتمان

 • 30 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 340

ویلایی

 • 160 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 339

ویلایی

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 338

ویلایی

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 337

ویلایی

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 332

آپارتمان

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 331

ویلایی

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 330

ویلایی

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 329

ویلایی

 • 160 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:1388
 • کد ملک : 328

ویلایی

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 327

ویلایی

 • 130 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 326

آپارتمان

 • 140 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1396
 • کد ملک : 325

ویلایی

 • 110 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 324

آپارتمان

 • 88 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 323

آپارتمان

 • 90 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1394
 • کد ملک : 322

آپارتمان

 • 115 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 320

ویلایی

 • 70 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 319

ویلایی

 • 85 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:1388
 • کد ملک : 318

ویلایی

 • 60 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 317

ویلایی

 • 120 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 316

ویلایی

 • 210 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 315

ویلایی

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 312

ویلایی

 • 140 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 311

ویلایی

 • 115 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 310

ویلایی

 • 160 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 309

ویلایی

 • 160 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 301

ویلایی

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1394
 • کد ملک : 300

ویلایی

 • 160 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1391
 • کد ملک : 299

ویلایی

 • 1000 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 293

اداری

 • 350 متر مربع
 • اتاق خواب:4
 • سال ساخت:1388
 • کد ملک : 292

ویلایی

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 291

ویلایی

 • 150 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 289

ویلایی

 • 120 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 287

ویلایی

 • 180 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 269

آپارتمان

 • 95 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1392
 • کد ملک : 268

ویلایی

 • 130 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:0
 • کد ملک : 264

ویلایی

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1393
 • کد ملک : 259

آپارتمان

 • 160 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 258

آپارتمان

 • 80 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 251

ویلایی

 • 130 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • عمر بنا20 بیشتر
 • کد ملک : 250

ویلایی

 • 120 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1389
 • کد ملک : 249

ویلایی

 • 120 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 248

ویلایی

 • 120 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1399
 • کد ملک : 239

آپارتمان

 • 200 متر مربع
 • اتاق خواب:
 • سال ساخت:1397
 • کد ملک : 235

ویلایی

 • 170 متر مربع
 • اتاق خواب:3
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 234

ویلایی

 • 160 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 233

ویلایی

 • 120 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 231

ویلایی

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 226

ویلایی

 • 110 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1400
 • کد ملک : 224

ویلایی

 • 110 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1391
 • کد ملک : 220

ویلایی

 • 190 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • کد ملک : 219

ویلایی

 • 240 متر مربع
 • اتاق خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • کد ملک : 217

ویلایی

 • 120 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1390
 • کد ملک : 216

ویلایی

 • 100 متر مربع
 • اتاق خواب:1
 • سال ساخت:1399